Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

.

Konceptualizácia – vytváranie pojov

Definícia

 

Termín koncept je trieda alebo skupina objektov s podobnými charakteristikami.

Slová sú symbolmi pre pojmy, ale nie sú pojmami.

 

Pojmy majú zhodný význam, napríklad majú rovnakú definíciu v slovníku, alebo v individuálnom zmýšľaní vďaka osobnej skúsenosti a vzťahom.

Podmienky pojmov sú tvorené:

-        Kultúrnym kontextom

-        Schopnosťou vnímania

-        Individuálnymi charakteristikami

 

Koncepty môžu byť zaradené do hierarchie, napríklad: tvor - zviera - pes - jazvečík.

 

Zvláštnosti v konceptualizácii (vytváraní pojmov) nevidiacich a čiastočne vidiacich osôb

 

Nevidiace deti nemajú:

-        zrakový kontakt a vizuálnu komunikáciu (interakcia medzi rodičmi a deťmi)

-        jednotný pohľad na objekt

-        nevýhoda v jemnej a hrubej motorike a v telesnom rozvoji (pohyby sa začínajú vizuálnymi podnetmi)

-        získavanie skúseností prostredníctvom dotyku musí byť rozvíjané strategicky (trvá oveľa dlhší čas, nevyhnutné je zapojenie rodičov, pretože slepé batoľa nie je schopné dosiahnuť na veci, dotknúť sa objektov v jeho okolí)

-        obmedzené vzťahy medzi rôznymi zmyslovými podnetmi (nižší prístup znižuje predstavivosť a hodnotenie okolitého prostredia)

 

získanie negatívnych skúseností môže vytvoriť nechuť k objavovaniu okolia dotykom a tápanie

 

-        auditívne vnímanie je nestabilné

-        vzťah medzi zvukom a jeho zdrojom je ťažko rozpoznateľný

-        dieťa má menej možností samostatného organizovaného učenia, učenia s podporou kníh a pozorovania

-        slovník a sémantika sú u nevidiacich a slabozrakých detí takmer rovnaké, ale nevidiace deti používajú menej všeobecných noriem, menej živočíšnych termínov a viac slov z domácnosti

 

Stimulácia a podpora vytvárania pojmov (konceptualizácie)

 

-        Podpora dieťaťa k zvedavosti a prieskumu

-        Zníženie zábran a odbúranie úzkosti

-        Slovná podpora prostredia detí a sebaobjavovanie

-        Podpora pri riešení každodenných činností

-        Prepojenie medzi vysvetlením a činnosťou

-        Podpora a zapojenia mobilných a samostatne motivovaných pohybov

-        Podpora pri získavaní nových a rôznych skúseností

-        Získavanie dotykových a pocitových stratégií

-        Intenzívna verbálna podpora v zručnosti detí a jazykového vzdelávania

-        Projektovanie a vykonávanie úloh, ktoré zlepšujú schopnosť detí kategorizovať, popisovať a pomenovať objekty

-        Vedieť roztriediť a usporiadať položky

-        Spojenie reálnych predmetov a modelov

-        Zvyšovanie povedomia o kritériách vlastností objektov

-        Podpora vytvárania kategórií a klasifikácie v rôznych hierarchiách

 

 .